Miljø og avfall

MILJØ OG AVFALL

Mikroorganismer har lenge spilt en viktig rolle i behandling av organisk avfall. Biosa Norge as har produkter basert på kultiverte bakteriestammer til rensing av luft og vann, og til kompostering.

miljo_mindre

Biosa Air – biologisk luftrenser

Biosa Air er et luftrensende middel basert på en blanding av melkesyrebakterier og økologiske urter, som har som hovedformål å omsette organisk materiale.
Biosa Air forbedrer arbeidsmiljøet
Det er velkjent at fint forstøvet vann reduserer luktgener. Denne effekten blir forsterket ved en tilsetning av Biosa Air. Virkningen er øyeblikkelig. Når luften renses, bindes en lang rekke flyktige forbindelser og ammoniakk i væsken. Ved forstøving dannes meget små dråper og derved oppnås en forholdsvis stor aktiv overflate som gir bakteriene bedre muligheter for å virke på de organiske materialer i omgivelsene.

Biosa Air hemmer dannelsen av en lang rekke flyktige forbindelser, hvorav mange er potensielle luktstoffer. Kan forbedre inneklima for mennesker og dyr.
Også utendørs kan det oppnås gode resultater i forhold til lagret organisk materiale som gir ubehagelig lukt.

Biosa Aqua

Små tjern og dammer kan forvandle seg fra idylliske biotoper til stinkende mudderhull. Det skyldes ofte at tilførselen av næringsstoffer overstiger plantenes behov og skaper derved grunnlag for abnorm algevekst. Dammer og tjern er komplekse økosystemer, hvor mange faktorer spiller inn. Ved å tilsette Biosa Aqua til vannet, er det mulig å endre sammensetningen av mikroorganismer i vann og slam slik at de anaerobe organismene som produserer giftstoffer, som tidligere nevnt, blir utsatt for konkurranse og derved får dårligere levekår. På den måten starter en prosess som favoriserer de livsoppbyggende bakteriene og soppene, som er viktige brikker i gjenoppbyggingen av et sunt vannmiljø i en naturlig balanse, hvor fisk og planter trives.

Det er viktig at innen man går i gang med rensing, overveier hvordan de forskjellige faktorer virker sammen i det konkrete tilfellet, og at man så i ettertid bruker denne viten til å planlegge innsatsen med å rense.

Behandling og rensing av dammer med Biosa Aqua
Les mer

Biosa Composter

– naturlig og moderne kompostering

Biosa Composter er et økologisk komposteringsmiddel basert på en spesiell blanding av levende mikroorganismer og en økologisk urteblanding. Med sin spesielle sammensetning av mikroorganismer sikrer Biosa Composter en kontrollert og luktfri omsetning av alle typer organisk materiale.

Tilsetting av Biosa Composter til kompost vil gi en økt mikrobiell aktivitet som indikeres av høyere temperatur i kompostranken og dermed en raskere kompostering. I tillegg minskes utviklingen av VOC (Volatile Organic Compounds) markant, dette er ensbetydende med færre luktgener. Biosa Composter er basert på en naturlig mikrobiologisk teknologi som er utviklet til bruk i landbruket som et alternativ til kjemikalier. Biosa-behandlet kompost tilfører jorden mikroorganismer, gir plantene et sunnere vekstgrunnlag og reduserer behovet for kunstgjødsel.

* Øker aktiviteten i kompostranken og kontrollerer prosessen
* Minsker dannelse av luktstoffer.
* Beriker komposten med mikroorganismer og forbedrer sluttproduktets kvalitet
Forhandles i 5 og 25 liters kanner