FORSØK PÅ GAUSTAD MILJØPARKBiosa Norge as startet 14.07.03 et forsøk på å rense vannet i Gaustad Miljøpark. Parken består hovedsakelig av tre bekkefar som er demmet opp eller gravd ut til fangdammer. De siste årene har vannet i bekkene blitt urent med utrivelig lukt og preget av alger. Biosa Norge as konsentrerte innsatsen i en dam for biologisk mangfold tilstøtende Korsåsbekken og bekken forbi Nordre Rønningen.


Generelt om dammer
Dammer er små vannansamlinger fra noen få kvadratmeter opp til 50 x 50 meter. Dammer i områder med mye landbruksaktivitet inneholder gjerne for mye næring i form av fosfor og nitrogen. I vannet finnes det mengder av alger, disse algene vokser ved å ta opp næringsstoffer og gass (CO2) fra vannet og energi fra sollyset. Algene er grunnlaget for alt liv i dammen. Det er mange forskjellige alger, noen lever enkeltvis mens andre lever i kolonier og sees som grønne tjafser i vannet og kalles ofte for «grønske». Ved for stort næringsinnhold i vannet (spesielt av fosfor og nitrogen) vil enkelte arter av alger blomstre opp og bli dominerende. Algene kan da sette farge på vannet og sågar gjøre vannet giftig for fisk og andre dyr.

Dammen var full av trådalger med grønn/gul farge og vannet hadde en ekkel lukt (fra punktutslipp?), pH-verdien på vannet var 6,21. Kontaktperson Steinar Velten påpekte at hele nedbørsområdet til begge bekkene består av sur jord, ofte med en pH på under 6.

 

Bekken her ligger veldig lavt i terrenget med mye vegetasjon rundt, slik at vannflatene er skjermet for vind, og sol. For lite sol gjør at bunnplanter ikke kan leve. Det er ikke høye fall på vannet så vannet får ikke tilført luft verken fra vind eller fossefall.

Denne bekken har et nedbørsfelt på 700 daa, hovedsakelig dyrket mark med ensidig korndyrking på erosjonsutsatt silt og lettleire. Disse forholdene gir mye næring til vannet i bekken. Denne næringstilførselen sammen med vann inneholdende for lite oksygen gir perfekte forhold for algevekst.

Vår innsats i denne bekken har bestått av å tilføre aktivert Terra Biosa i den laveste av de to dammene ved Nordre Rønningen. Biosa´en er tilsatt sammen med drift på dagtid av en
Bio-Reco. Denne maskinen tilfører luft til vannet. Det har hele tiden vært en markant forskjell på vannet i denne dammen og den ovenfor som ikke har fått verken luft eller Terra Biosa.

Korsåsbekken har et nedbørsfelt på 6200 daa, herav 2000 daa dyrket mark. Dyrkingsarealet er av samme type jord som foran nevnte bekkefar. Vannet i Korsåsbekken var av god kvalitet den 14.juli i år. Steinar kunne fortelle at i denne bekken var det flere vannfall som tilfører oksygen til vannet, samtidig som dammene og vannet ellers ligger mer åpent i terrenget, både med hensyn til vind og sol. 

Ved Gautestad er det anlagt en dam for biologisk mangfold inn mot tunet på gården. Her stortrives flere arter ender, slik at det øves et stort trykk på vannet i form av gjødseltilgang som kommer i tillegg til næringen fra landbruks-arealene. Vannet føres til dammen i et rør. Så alt vannet i bekken går ikke inn i dammen, bare deler av det. Vi har tilført 50 liter aktivert Terra Biosa per uke i denne dammen. Vi har på den måten kunnet følge utviklingen i dammen og bekken.

Vannet i dammen har ut over ettersommeren vist seg mye renere enn vannet i bekken. Været i sommer har vært varmt, noe som sammen med at plantene tar opp mindre næring på slutten av sesongen har gitt mer næring ut i bekken. Dette gir gode betingelser for algevekst, noe Korsåsbekken har vært preget av de siste ukene i sommer. 

Bildet over: Dammen ved Gaustad som er behandlet med Terra Biosa er ren mens Korsåsbekken (til høyre) som ikke er behandlet er fylt av alger.
Bildet over: Dammen ved Gaustad som er behandlet med Terra Biosa er ren mens Korsåsbekken (til høyre) som ikke er behandlet er fylt av alger.

Den 14. juli tilsatte vi 50 liter aktivert Terra Biosa til dammen ved Nordre Rønningen, og vi satte i drift en Bio-Reco. Vi vil gjerne få presisere at denne dammen er alt for grunn til at den kan få gjort en fullgod jobb med å holde vannet rent. Det er for lite lager av vann og temperaturen vil fort bli veldig høy her. Allerede etter en og en halv dag med Terra Biosa og Bio-Reco´en så beboerne på Nordre Rønningen at algene på vannoverflaten begynte å skifte farge til mer brunt og det virket som de begynte å løse seg opp. Værgudene ville det slik at det nå kom et regnskyll som feide alle restene av algene ut fra dammene og ned bekken. Vi kunne konstatere at de hadde samlet seg der hvor bekkene kom sammen og passerte veien videre ned vannføret.

Korsåsbekken kommer fra venstre mens dammen ved Nordre Rønningen kommer fra høyre. Der de møtes (ved steinene) renner de sammen over i en annen bekk. Vi ser at bekken fra Nordre Rønningen er fylt med alger, mens Korsåsbekken er ren. Bildet er tatt 21/7-03.
Korsåsbekken kommer fra venstre mens dammen ved Nordre Rønningen kommer fra høyre. Der de møtes (ved steinene) renner de sammen over i en annen bekk. Vi ser at bekken fra Nordre Rønningen er fylt med alger, mens Korsåsbekken er ren. Bildet er tatt 21/7-03.

Ut over sommeren begynte alger å samle seg rundt vannplantene i den øverste dammen, som ikke fikk tilsatt Terra Biosa eller luft. Vannet her var samtidig veldig uklart. 

Her er det ikke blitt tilsatt Terra Biosa.
Her er det ikke blitt tilsatt Terra Biosa.

Vannet i den dammen hvor vi tilsatte aktivert Terra Biosa og tilførte luft ved hjelp av Bio-Reco derimot ble klarere og klarere, uten de algeansamlingene som i dammen ovenfor. Her foregikk en sterk kompostering av bunnslammet, og vi kunne se mer og mer av bunnen. På slutten av sommeren så vi flere steder bunnplanter som bredte seg utover bunnen. Bunnplanter er viktige i en dam av flere grunner. De samler næringsstoffer, frigir oksygen til vannet og deres rotsystem er med på å «holde på bunnen» slik at det ikke virvles partikler opp i vannet så det blir uklart.

Kommentar

Steinar Velten, kontaktperson for miljøparken, har fulgt prosessen i hele sommer, og har flere ganger påpekt forskjellene på de stedene som er behandlet med Terra Biosa kontra de som ikke er behandlet. Spesielt har han vist oss forskjellen på vannet i dammen ved Gautestad og vannet i Korsåsbekken. Forskjellen er helt påfallende; - her har Terra Biosa gjort en meget god jobb og holdt dammen slik den er ment å være, en fryd for øyet!

Etter behandlingen med Terra Biosa var vannet klart og man så tydelig bunnplantene.
Etter behandlingen med Terra Biosa var vannet klart og man så tydelig bunnplantene.